Podmínky ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je FineBike – Petr Horník – sdružení podnikatelů IČ:713 945 32 se sídlem Hurbanova 1179/26, 142 00, Praha 4 zapsaný/á v živnostenském rejstříku vedeném ÚMČ Praha 4 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

 • adresa: Skořepka 4, 110 00, Praha 1
 • e-mail: info@finebike.cz
 • telefon: 224 247 526

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje subjektů údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jedná se zejména o údaje nezbytné pro vytvoření objednávky a doručení objednaného zboží. Z toho důvodu správce zpracovává osobní jméno a příjmení, doručovací adresu a e-mailovou adresu (dále jen „Nezbytné údaje“), případně taktéž další údaje, které subjekt údajů správci sám poskytne nad rámec Nezbytných údajů.
 2. Správce automaticky zpracovává cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které umožňují navštíveným webovým stránkám zapamatovat si určitá data a nastavení (např. preference jazyka, velikost písma a další nastavení zobrazení). S výjimkou souborů cookies, které jsou nezbytně nutné pro fungování webových stránek (ty, které neshromažďují žádné informace kvalifikované jako osobní údaje), je používání souborů cookies správcem založeno na plně informovaném souhlasu subjektu údajů, který je právním základem souvisejícího zpracování. Cookies budou použity pouze v případě, že subjekt údajů souhlasí s jejich používáním na příslušném rozhraní.
 3. Při návštěvě eshopu může správce o subjektu údajů shromažďovat určité další informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na eshop, informace o internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení jazyka počítače subjektu údajů. Správce má také možnost zpracovávat informace o chování subjektu údajů na eshopu, tj. např. jaké odkazy na eshopu subjekt údajů navštěvuje a které zboží je mu zobrazeno.
 4. Správce automaticky zpracovává záznamy z kamer na provozovnách. Kamenné provozovny (a případně jejich nejbližší okolí) jsou monitorovány kamerovými systémy s online přenosem a záznamem. Zaznamenáván je pouze obraz. Kamery na provozovnách používá správce z důvodu prevence a z důvodu objasňování případné protiprávní činnosti.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt),poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • plnění právních povinností vůči státu,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.
Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.
Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl.I těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména uložení v šifrovaných a zaheslovaných úložištích.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.2.2021.