Obchodní podmínky

1. Kontaktní údaje prodávajícího

Všeobecné obchodní podmínky (dále jako "VOP") společnosti Petr Horník - FineBike - sdružení podnikatelů se sídlem Skořepka 1056/4, 110 00, Praha 1, IČ: 713 945 32, DIČ: CZ86 1010 0158 (dále jako "Prodávající") pro prodej zboží prostřednictvím online obchodu na internetové adrese www.finebike.cz

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

Důležité údaje o provozovateli

FineBike.cz
Skořepka 1056/4
110 00, Praha 1

IČ: 713 945 32
DIČ: CZ86 1010 0158

Telefon: 224 247 526
Email: info@finebike.cz
Provozní doba: Po-Pá 10-18h

2. Základní ustanovení

 1. Kupujícím dle těchto VOP je fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.
  Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ní jinak jedná.
  Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s Prodávajícím považován za Podnikatele a platí pro něj pravidla uvedená ve VOP pro Podnikatele.
 2. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
 3. Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny v bodě č.3.
 4. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
 5. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
 6. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

3. Doručování zboží a platba

 1. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, expedovat jej bude nejpozději do lhůty, která je u produktu vedena. V případě, že by nebyl schopen uvedený termín dodržet, bude kupujícího bezodkladně informovat. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval a bez zbytečného odkladu nahlásil jakékoliv nesrovnalosti v dodaném zboží.
 2. V případě, že si kupující zvolil platbu převodem a ta nebude ani po 3 pracovních dnech připsána na účet prodávajícího, je prodávající oprávněn objednávku pro nezájem stornovat.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit jednostranně způsob platby za objednávku. Převážně v případech, kdy Kupující požaduje zaslání na dobírku a v minulosti si již objednávku na dobírku nepřevzal, čímž Prodávajícímu způsobil škodu. Dále v případech, kdy je objednávka na zboží, které je vyšší hodnoty nebo atypické a zboží není skladem u Prodávajícího, zajišťuje se tedy na základě objednávky Kupujícího od dodavatelů nebo ze zahraničních skladů. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu kupní ceny nebo její části předem.
 4. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty jsou součástí balení zboží. Pokud ne, odešle je prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do tří dnů od převzetí zboží spotřebitelem.
 5. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.
 6. V případě nepřevzetí objednaného zboží je prodávající oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat.

Cena dopravy

 1. Zboží v rámci ČR zasíláme přepravními službami na adresu nebo na výdejní místa. Aktuální cena se zobrazí po zadání dodací adresy a vybrané dodací metody v nákupním procesu.
 2. Na vybrané produkty nebo v určité dny může být doprava zdarma poskytována formou akce. Nejpřesnější info získá kupující v nákupním procesu po zadání doručovací adresy a způsobu platby a dopravy nebo na samostatné stránce věnované možnostem dopravy a platby.

Doprava zboží v rámci reklamace a výměny

 1. Vyměněné i vyreklamované zboží zasíláme obchodním balíkem. Poštovné není fakturováno v případě výměny zboží v rámci uznané reklamace a dopravy v rámci České Republiky. V jiném případě(např. při výměně velikosti, barvy, typu zboží apod. nebo zasílání do zahraničí) je poštovné uplatňováno formou dobírky nebo platbou předem převodem na účet, dle domluvy mezi Prodávajícím a Kupujícím.

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se Spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, stejně jako by si kupoval zboží na kamenné prodejně.
 2. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. O svém rozhodnutí je povinen bezodkladně prodávajícho informat. V případe, že již mezitím došlo k expedici zboží, má prodávající právo ponížit vrácenou částku o náklady bezprostředně spojené s expedicí, odesláním zboží a jeho následným stáhnutím zpět na prodejnu.
 3. Odstoupení od smlouvy Kupující Spotřebitel Prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pokud odstoupení sepisujete sami, nezapomeňte na identifikaci smlouvy a prodávajícího, vůči němuž odstoupení směřuje. Jasně uveďte, že odstupujete od smlouvy do 14 dnů, konkrétní paragrafy nejsou nutné. Připojte datum a váš podpis.  On-line formulář pro jednoduché zadání odstoupení od smlouvy je dostupný zdePři odstoupení má Kupující spotřebitel nárok na to, abychom mu vrátili cenu za doručení, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který jsme pro dodání zboží nabízeli.
  Odstoupení od smlouvy Kupující Podnikatel Prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující uvede důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro vytvoření požadavku na odstoupení od smlouvy vyplní On-line formulář dostupný zde.
 4. Zboží musí být vráceno Prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky používání, opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese Kupující.
 5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností Spotřebitele, je Prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
 6. Vrácená částka odpovídající ceně zaplacené za zboží (s případným zápočtem) bude poukázána Kupujícíimu na poskytnutý bankovní účet bez zbytečného prodlení, nejpozději do 5 pracovních dnů po doručení, kontrole vráceného zboží a vytvoření dobropisu.
 7. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
  na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Taktéž zboží, které bylo objednáno výhradně na přání spotřebitele tj. zboží, které není standardně skladem a objednává se ze zahraničních skladů.
 8. Kupujícímu Podnikateli může být ze strany Prodávajícího umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit. V případě, je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než 10.000,- Kč vč. DPH nebo je-li předmětem smlouvy koupě jízdního kola nebo elektrokola, není takové odstoupení od smlouvy možné vůbec.

  Bude-li umožněno Kupujícímu Podnikateli odstoupit od kupní smlouvy, pak tento bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

  Bude-li umožněno Kupujícímu Podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v nepoškozeném originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující Podnikatel bere na vědomí, že Prodávající si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která Prodávajícímu vykompenzuje náklady, jež je nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

5. Práva a povinností z vadného plnění

 1. Jakost při převzetí
  1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
  2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
  3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny.
  4. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
  5. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
 2. Zákonná práva z vad
  1. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době. Záruční doba pro zboží zakoupené Kupujícím Podnikatelem je 12 měsíců, není-li výslovně na faktuře/prodejním dokladu uvedeno jinak.
  2. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
   • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
   • bezplatné odstranění vady opravou
   • přiměřenou slevu z kupní ceny
   • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy
  3. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
  4. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
  5. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku poškození zboží během použití nepřiměřeného určení nebo povaze zboží.
  6. U vybraného zboží se prodávající zavazuje kupujícímu nabídnout rozšířenou smluvní záruku.
 3. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, je možné uplatnit právo z vady v zákonné lhůtě pouze u prodaného zboží, ale nikoliv u dárků společně se zbožím poskytnutých. U těchto dárků smí spotřebitel uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.

6. Vyřízení reklamace

 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
 2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, zboží musí být při přijetí do reklamace čisté, hygienicky nezávadné a kompletní.
 5. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 6. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
 7. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
 8. Vyřízené reklamace jsou, v případě osobního odběru na prodejně, připraveny 30 dní. Po uplynutí této lhůty má prodávající nárok na skladné ve výši 20Kč za každý započatý den pro produkty menších rozměrů a 50Kč za den pro produkty nadrozměrné (lyže, jízdní kola). V případě, že  částka za uskladnění dosáhne podstatné výše vzhledem k hodnotě zboží, je prodávající oprávněn zboží vhodným způsobem prodat, aby pokryl své náklady na skladování.

7. Ochrana osobních údajů

 1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 2. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.
 3. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.
 4. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.
 5. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

8. Ostatní

 1. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
 2. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
 3. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 30. ledna 2023.

Shrnutí

Obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží pro osobní potřebu a řídí se českým právním řádem.