V pondělí 27.9.2021 a ve státní svátek 28.9.2021 bude naše prodejna uzavřena.

Obchodní podmínky

1. Kontaktní údaje prodávajícího

Obchodní podmínky společnosti Petr Horník - FineBike - sdružení podnikatelů se sídlem Skořepka 1056/4, 110 00, Praha 1, IČ: 713 945 32, DIČ: CZ86 1010 0158 pro prodej zboží prostřednictvím online obchodu na internetové adrese www.finebike.cz

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

Důležité údaje

FineBike.cz
Skořepka 1056/4
110 00, Praha 1

IČ: 713 945 32
DIČ: CZ86 1010 0158

Telefon: 224 247 526
Email: info@finebike.cz
Provozní doba: Po-Pá 10-18h

2. Základní ustanovení

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny v bodě č.3.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

3. Doručování zboží a platba

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, expedovat jej bude nejpozději do lhůty, která je u produktu vedena. V případě, že by nebyl schopen uvedený termín dodržet, bude kupujícího bezodkladně informovat. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval a bez zbytečného odkladu nahlásil jakékoliv nesrovnalosti v dodaném zboží.

 V případě, že si kupující zvolil platbu převodem a ta nebude ani po 3 pracovních dnech připsána na účet prodávajícího, je prodávající oprávněn objednávku pro nezájem stornovat.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty jsou součástí balení zboží. Pokud ne, odešle je prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do tří dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

V případě nepřevzetí objednaného zboží je prodávající oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat.

Cena dopravy

Zboží v rámci ČR zasíláme přepravní službou GLS nebo do sítě výdejních míst Zásilkovny. Na platbu převodem je sleva 25Kč z ceny objednávky , platba dobírkou je zpoplatněna dle aktuálních sazebníku přepravní společnosti. Aktuální cena se zobrazí po zadání dodací adresy a vybrané dodací metody v nákupním procesu.

Dopravné pro objednávky nad 6.000,-Kč a s doručením GLS do ČR je zdarma. Na vybrané produkty nebo v určité dny může být doprava zdarma poskytována formou akce i pro objednávky s nižší hodnotou. Nejpřesnější info získá kupující v nákupním procesu po zadání doručovací adresy a způsobu platby a dopravy.

Doprava zboží v rámci reklamace a výměny

Vyměněné i vyreklamované zboží zasíláme obchodním balíkem. Poštovné není fakturováno v případě výměny zboží v rámci uznané reklamace a dopravy v rámci České Republiky. V jiném případě(např. při výměně velikosti, barvy, typu zboží apod. nebo zasílání do zahraničí) je poštovné uplatňováno formou dobírky.

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. On-line formulář pro jednoduché zadání odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

Zboží musí být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky používání, opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Vrácená částka odpovídající ceně zaplacené za zboží (s případným zápočtem) bude poukázána kupujícímu na poskytnutý bankovní účet bez zbytečného prodlení, nejpozději do 5 pracovních dnů po doručení, kontrole vráceného zboží a vytvoření dobropisu.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Taktéž zboží, které bylo objednáno výhradně na přání spotřebitele tj. zboží, které není standardně skladem a objednává se ze zahraničních skladů.
Shrnutí

Nepoužité zboží máte možnost vrátit do 14 dnů od zakoupení, podmínkou je, abychom jej mohli dále prodat jako nové zboží, tzn. nesmí být použité, musí obsahovat původní visačky a pokud možno původní balení(např. krabice od bot apod.).

Není možné vracet zboží, které bylo na základě vaší objednávky upravováno, např. běžky s namontovaným vázáním.

Pokud se rozhodnete zboží vyměnit nebo vrátit, připravili jsme pro vás tuto informační stránku s online formulářem pro co nejsnazší zadání.

5. Práva a povinností z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
  • bezplatné odstranění vady opravou
  • přiměřenou slevu z kupní ceny
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku poškození zboží během použití nepřiměřeného určení nebo povaze zboží.

U vybraného zboží se prodávající zavazuje kupujícímu nabídnout rozšířenou smluvní záruku.

6. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, zboží musí být při přijetí do reklamace čisté, hygienicky nezávadné a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

7. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

8. Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. února 2021.

Shrnutí

Obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží pro osobní potřebu a řídí se českým právním řádem.